GARANTII

 

1. Käesoleva garantii andjaks on K&P Autoremont OÜ. 

2. Käesolevad garantiitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiitähtaeg hakkab kulgema kliendile asja üleandmise või teenuse osutamise kuupäevast (kaasaarvatud). Kui garantii andjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist.

3. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik garantii andja poolt ostjale müüdud sõidukite uued ja kasutamata detailid (edaspidi: asjad). Müügigarantii alla ei kuulu ostja poolt paigaldamiseks toodud uued või kasutatud lisaseadmed.

4. Töövõtugarantiiga on hõlmatud garantii andja poolt tellijale osutatud sõiduki hooldamise ja sõidukile uute detailide paigaldamise teenused (edaspidi: teenused).

GARANTII KEHTIVUSAEG

5. Asjale antava müügigarantii pikkuseks on 1 aasta või ajavahemik, mis kulub asjaga 20’000 kilomeetri läbimiseks ja mis on lühem kui 1 aasta. Asja müüjal on õigus anda asjale 1 aastast pikem garantii.

6. Töövõtugarantii pikkuseks on 1 aasta või ajavahemik, mis kulub 20’000 kilomeetri läbimiseks ja mis on lühem kui 1 aasta.

7. Juhul, kui müügi- või töövõtugarantii kehtivuse ajal ilmnevad asjas või teenuses puudused, mis on hõlmatud garantiiga ning puudus likvideeritakse garantiikorras, ei alga tulenevalt Võlaõigusseaduse § 231 lg 4 p-st 2 uue garantiiaja kulgemist, vaid garantii kehtib asja või teenuse üldise esialgse garantiiaja lõpuni vastavalt käesolevatele Tingimustele. Müügi- või töövõtugarantii kulg peatub ajal, millal ostja või tellija ei saa sõidukit kasutada asja või teenuse puuduse tõttu, kui see puudus on hõlmatud garantiiga.

GARANTIIST TULENEVAD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8. Asja müügigarantiiga on hõlmatud järgmised puudused (edaspidi: asja puudused):
  8.1. uue ja seni kasutamata asja tootjapoolsed valmistusvead; 
  8.2. puudused materjalis, millest uus ja seni kasutamata asi on valmistatud; 
  8.3. puudused, mis on tekkinud seoses uue ja seni kasutamata asja ebaõige ja mittenõuetekohase paigaldamisega garantii andja töötaja poolt. 

9. Asja müügigarantiiga ei ole hõlmatud asja puudused, mis on tekkinud: 
  9.1. seoses asja ebaõige paigaldamisega või demonteerimisega garantii andjaks mitte oleva isiku poolt, sealhulgas seoses garantii andjaks mitteoleva isiku poolt teostatud ümberehitustööde, remonditööde või varuosade paigaldamise tulemusena; 
  9.2. seoses asja normaalse mehhaanilise kulumisega; 
  9.3. seoses asja mittesihipärase kasutamisega, sealhulgas selleks tootja poolt mitte ettenähtud sõidukile paigaldamisega;
  9.4. seoses asja puuduliku hooldamisega või kasutusjuhendi mittejärgimisega; 
  9.5. ostjale müüdud asja juures, mida on juba enne selle ostjale müümist eelnevalt kasutatud ja/või parandatud;
  9.6. seoses juhuvigastustega, asja kahjustada saamisega avarii tagajärjel või muude mehaaniliste tegevustega;
  9.7. seoses asja kasutamisega rallispordis;
  9.8. seoses asja monteerimisega või demonteerimisega ostja poolt. 
Juhul kui asja tootja on ette näinud ka muid asjaolusid, mille puhul tootja müügigarantii asja suhtes ei kehti, laienevad viimatinimetatud asjaolud ka käesoleva garantii suhtes.

10. Töövõtugarantiiga on hõlmatud puudused garantii andja poolt tellijale osutatud teenuses, mis on tekkinud seoses garantii andja töötaja ebakvaliteetse tööga või garantii andja töötaja poolt teenuse tehnoloogia nõuete rikkumisega. Töövõtugarantiiga ei ole hõlmatud need puudused, mis tekivad seetõttu, et tellija tellib tervikliku teenuse asemel osa teenusest ja väljendab oma vastavasisulist soovi kirjalikus vormis.

11. Asja müügigarantii alusel kohustub garantii andja finantseerima asja, mille puudused on hõlmatud müügigarantiiga, väljavahetamist uue samaliigilise ja samaväärtusliku puudusteta asjaga või asja puuduste kõrvaldamist asja remontimise käigus. Puudusega asja sõidukilt demonteerimise ning uue asja või remonditud asja sõidukile monteerimise kulud kannab ostja.

12. Töövõtugarantii alusel kohustub garantii andja finantseerima teenuse teistkordset osutamist või juba osutatud teenuse puuduste kõrvaldamist, kui teenuse puudused on hõlmatud töövõtugarantiiga. Teenuse teistkordse osutamisega või teenuses puuduste kõrvaldamisega kaasnevad kulud (näiteks sõiduki detailide demonteerimine ja monteerimine, sõiduki detailide, mis ei ole hõlmatud asja müügigarantiiga, asendamine jne) kannab tellija. 

13. Ostja või tellija on kohustatud teatama asja või teenuse puudusest 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates puudusest teada saamisest K&P Autoremont OÜ töökojale. Ostja või tellija on asja või teenuse puudusest teatanud, kui K&P Autoremont OÜ töökojale on esitatud avaldus, millele on lisatud järgmised andmed:
  13.1. asja ostmist või teenuse tellimist tõendav tðekk või arve;
  13.2. kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal asja või teenuse puudus avastati, milles puudus seisneb, millest võib olla puudus tingitud; 
  13.3. garantiitalong, kui tootja on selle asjale lisanud; 
  13.4. lisainfot anda võiva isiku nimi ja kontaktandmed; 
  13.5. asja ostja või teenuse tellija nimi ja kontaktandmed ning panga arveldusarve number. 
Vajaduse korral on K&P Autoremont OÜ töökojal õigus nõuda ostjalt või tellijalt täiendavate andmete esitamist.

14. Ostja või tellija on kohustatud 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates asja või teenuse puudusest teada saamisest transportima omal kulul oma sõiduki ülevaatamiseks K&P Autoremont OÜ töökotta, kuhu ta teatab asja või teenuse juures ilmnenud puudustest ja esitab asjakohased dokumendid. 

16. Juhul, kui sõiduki ülevaatamise käigus koheselt ilmneb, et asja või teenuse puudus on hõlmatud garantiiga, asendab K&P Autoremont OÜ töökoda garantii andja kulul puudusega asja uue asjaga või parandab asja või osutab uue teenuse või parandab teenuse puuduse. 

17. Juhul, kui asja või teenuse võimaliku puuduse garantiiga hõlmatuse kindlaks tegemine nõuab põhjalikumat uurimist, demonteerib K&P Autoremont OÜ töökoda sõidukilt vaidlusaluse(d) osa(d) ja saadab demonteeritud osa(d) ekspertiisi. Osa(de) demonteerimine toimub ostja või tellija kulul. Ekspertiis asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kindlaks tegemiseks viiakse läbi garantii andja kulul. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole puudusega või ei ole puudus hõlmatud garantiiga, nõuab garantii andja ekspertiisi kulud ostjalt või tellijalt sisse.

18. Ekspertiis asja või teenuse võimaliku puuduse garantiiga hõlmatuse selgitamiseks viiakse läbi 6 (kuue) kuu jooksul alates sõiduki ülevaatamisest. Asja ekspertiisi teostab asja tootnud tehase ekspert või tehase poolt volitatud asja Eestisse importija ekspert. Teenuse ekspertiisi teostab töövõtugarantii andja poolt valitud sõltumatu ja üldiselt tunnustatud ekspert. 5 (viie) tööpäeva jooksul peale ekspertiisi tulemustest teada saamist teeb garantii andja otsuse asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kohta ning edastab selle otsuse koos ekspertiisiaktiga viivitamatult ostjale või tellijale. Käesolevas punktis nimetatud ekspertiisi tulemus on garantii andja jaoks siduv ning garantii andja otsuses asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kohta sisalduvad järeldused ei tohi erineda ekspertiisi tulemustest.

19. Kui ostja või tellija ei nõustu ekspertiisi tulemusega, on tal õigus tellida kordusekspertiis. Kordusekspertiisi viib läbi Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi poolt peetavasse riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kantud tehnikaekspert. Vastavate ekspertide nimekiri on kättesaadav K&P Autoremont OÜ töökojas. Kordusekspertiisi kulud kannab ostja või tellija. 5 (viie) tööpäeva jooksul peale kordusekspertiisi tulemustest teada saamist teeb garantii andja otsuse asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kohta ning edastab selle otsuse viivitamatult ostjale või tellijale. Käesolevas punktis nimetatud ekspertiisi tulemus ei ole garantii andja jaoks siduv ning oma otsuses asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kohta võib garantii andja motiveeritult asuda kordusekspertiisi tulemustest teistsugusele seisukohale. 

20. Kui garantii andja ei ole veel teinud otsust asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kohta, müüb K&P Autoremont OÜ töökoda ostja soovil ostjale uue asja või kõrvaldab tasu eest asja puuduse või osutab tellija soovil tellijale tasu eest uue teenuse või parandab tasu eest teenuse puuduse. Kui ekspertiisi või kordusekspertiisi tulemuste alusel tehtud garantii andja otsuse kohaselt on asja või teenuse puudus hõlmatud garantiiga, hüvitab garantii andja 1 (ühe) kuu jooksul alates oma otsuse tegemisest ostjale või tellijale viimase poolt käesoleva punkti esimese lause alusel tasutud rahasummad. 

21. Kui asja või teenuse puuduse garantiiga hõlmatuse kindlaks tegemine nõuab põhjalikumalt uurimist ja ostja ei soovi osta uut asja või kõrvaldada tasu eest asja puudust või tellija ei soovi tasu eest uue teenuse osutamist või tasu eest teenuse puuduse parandamist, vahetatakse puudusega asi välja uue asja vastu või kõrvaldatakse asja puudus remontimise teel või osutatakse uus teenus või kõrvaldatakse teenuse puudus garantii andja kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul alates garantii andja poolt otsuse tegemisest selle kohta, et puudus oli garantiiga hõlmatud. Sõiduki, mida pärast vaidlusalus(t)e osa(de) demonteerimist ei ole võimalik kasutada, hoiukulud kannab ostja või tellija.

22. Juhul, kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates puudusest teada saamisest ei ole ostja või tellija teatanud asja või teenuse puudusest või ei ole toonud sõidukit ülevaatamiseks K&P Autoremont OÜ töökotta  ja puuduvad mõjuvad põhjused puudusest hilisemaks teatamiseks või sõiduki hilisemaks ülevaatamiseks esitamiseks, vabaneb/vabanevad garantii andja/andjad käesolevates Tingimustes sätestatud kohustustest. 

23. Garantii andja ei vastuta puuduste kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui puudus ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist sõiduki garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.

24. Garantii andja ei oma ostja või tellija ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates Tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

25. Käesolev garantii ei välista ega ei piira ostja või tellija õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.